Deze site gebruikt cookies om je gebruikerservaring en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie Verbergen

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten en websites die door RouteYou aangeboden worden.

Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of schrijven naar RouteYou, Kerkstraat 108, B-9050 Gent, België.

Uw persoonlijke informatie

Wij bieden een aantal diensten aan waarvoor u geen account hoeft aan te maken of persoonlijke informatie aan ons hoeft te verstrekken, zoals bijvoorbeeld het zoeken en bekijken van routes en gratis route downloads. Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

RouteYou verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor de volgende doeleinden:

Het delen van informatie

Uitsluitend in de volgende limitatieve omstandigheden deelt RouteYou persoonlijke informatie met andere bedrijven of personen buiten RouteYou:

Advertenties

Wij staan aan derde partijen toe om advertenties te plaatsen en/of anonieme informatie te verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website. Deze bedrijven kunnen deze niet-persoonlijk identificeerbare informatie (zoals klikgedrag, browser, datum en tijdstip, type en soort advertenties waarop u klikt of waarover u scrolt) gebruiken om u tijdens uw bezoek op deze en andere websites advertenties aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesse. Deze partijen maken daarbij gebruik van cookies en/of webbakens om deze informatie te kunnen verzamelen. Wenst u meer te weten te komen over "interesse gebaseerd adverteren" of wenst u zich hiervoor uit te schrijven dan kan dat op de volgende website: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Informatiebeveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze maatregelen omvatten interne evaluaties van onze methoden voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking en onze beveiligingsmaatregelen, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop wij persoonlijke gegevens opslaan.

De toegang tot persoonlijke informatie is voorbehouden aan werknemers, opdrachtnemers en agenten van RouteYou die van dergelijke informatie op de hoogte moeten zijn om onze diensten te kunnen verlenen, uitbouwen of verbeteren. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en kunnen bij schending daarvan te maken krijgen met disciplinaire maatregelen, met inbegrip van contractbeëindiging en strafrechtelijke vervolging.

Integriteit van gegevens

RouteYou verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor die doeleinden waarvoor deze werd verzameld en in overeenstemming met dit privacybeleid of eventuele privacymededeling voor een specifieke dienst. Wij evalueren onze methoden voor gegevensverzameling, opslag en verwerking om te waarborgen dat wij uitsluitend die persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren. Wij ondernemen alle redelijke stappen om te zorgen dat de door ons verwerkte persoonlijke informatie juist, volledig en actueel is, maar wij zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren indien dat nodig is.

Toegang tot en bijwerking van persoonlijke informatie

Wanneer u gebruik maakt van RouteYou-diensten, spannen wij ons te goeder trouw in om u toegang tot uw persoonlijke informatie te verschaffen en deze gegevens ofwel te corrigeren indien ze onjuist zijn, ofwel op uw verzoek te verwijderen indien het wettelijk of voor legitieme bedrijfsdoeleinden niet langer vereist is om deze te bewaren. Alvorens dergelijke verzoeken te verwerken, vragen wij de gebruiker om zichzelf en de te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen informatie te identificeren, en wij kunnen weigeren om verzoeken te verwerken die onredelijk vaak of systematisch worden herhaald, onevenredig veel technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of uitzonderlijk lastig uitvoerbaar zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die zich op backup-media bevindt), of waartoe toegang verder niet noodzakelijk is. Wanneer wij de mogelijkheid bieden om informatie in te zien en te corrigeren, leveren wij deze dienst altijd kosteloos, tenzij dat onevenredig veel inspanning zou vereisen. Voor sommige van onze diensten gelden andere procedures voor het inzien, corrigeren of verwijderen van persoonlijke informatie van gebruikers.

Wijzigingen in dit beleid

Wij wijzen erop dat dit privacybeleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Daarbij zullen wij uw rechten op grond van dit privacybeleid niet zonder uw expliciete toestemming inperken, en wij verwachten dat de meeste van dergelijke wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zijn. Desondanks zullen wij alle wijzigingen op deze pagina plaatsen. Als het om significante wijzigingen gaat, zullen wij deze op een meer opvallende manier bekendmaken (inclusief, voor bepaalde diensten, een kennisgeving van beleidswijzigingen per e-mail).

Door u op gepubliceerde informatie, auteursrechten

Routes en gerelateerde informatie die u creëert, toevoegt of publiceert op deze site (routes, beschrijvingen, locaties, foto's, ...) vallen onder de licentie van creative commons attribution 2.0 van België zoals gedefinieerd door de Creative Commons Organisation op http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/be. Informatie en data van welke aard ook op deze site waarvan niet specifiek vermeld is dat die onder de creative commons attribution 2.0 van België valt, mag niet als zodanig beschouwd worden. Voor elk gebruik of replicatie van content, data of informatie van deze site, anders dan voor persoonlijk gebruik, en niet gedefinieerd als creative commons attribution 2.0, moet een schriftelijke goedkeuring bekomen worden van RouteYou (contacteer info[at-r.]).

Indien u toch misbruik zou vaststellen op deze site, gelieve ons dan een e-mail te sturen zodat we dit kunnen rechtzetten. Als gebruiker van deze site bent u verantwoordelijk voor de informatie die u publiceert. Controleer het copyright van de bron(nen) die u gebruikt en zorg voor de nodige bronvermeldingen.

RouteYou behoudt zich te allen tijde het recht om - tijdelijk of onbeperkt - de informatie waarover een copyright probleem vermoed wordt, te verwijderen.

Voor bijkomende informatie over het publiceren van data en producten op RouteYou verwijzen we tevens naar onze gebruiksvoorwaarden.

Deze overeenkomst valt onder de Belgische wetgeving en eventuele geschillen kunnen enkel beslecht worden onder de jurisdictie van de bevoegde Belgische rechtbanken.

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com